THUISDIENSTEN


SOCIAAL RESTAURANT

Elke donderdag tovert een enthousiaste groep vrijwilligers de cafetaria van het Woonzorgcentrum Mariëndal om tot een gezellig restaurant. Het sociaal restaurant is elke donderdag open van 11u30 tot 13u30, uitgezonderd tijdens de vakanties. Aansluitend kan er nog deelgenomen worden aan een aantal activiteiten.

Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. De prijs wordt berekend op basis van het inkomen en bedraagt maximum € 8,75. Water wordt gratis ter beschikking gesteld, andere dranken worden betaald volgens de prijslijst van de cafetaria.

Gepensioneerden (vanaf 65 jaar), mensen die in aanmerking komen voor maaltijdbedeling van het OCMW en mensen van de sociale dienst van het OCMW zijn meer dan welkom. Personen die niet meer mobiel zijn om zelf naar het sociaal restaurant te komen, kunnen beroep doen op een minibusje mits het betalen van een vergoeding t.b.v. € 1,5 per rit.

Inschrijven voor het sociaal restaurant en het busvervoer is verplicht en kan tot en met maandag van de week waarin het sociaal restaurant plaatsvindt via info@ocmw.overijse.be of op het nummer 02/687 51 56.

Met dit initiatief wil het OCMW eenzijdige voedingspatronen doorbreken en vereenzaming en sociaal isolement tegengaan.

terug naar boven


DIENST MAALTIJDBEDELING

Een evenwichtige voeding is van groot belang.
Als u omwille van ziekte, handicap, ouderdom of bijzondere omstandigheden niet of onvoldoende in staat bent uw eigen maaltijd te bereiden, laat dan een maaltijd aan huis bezorgen.
De maaltijden worden in het woonzorgcentrum Mariëndal bereid. Er wordt een soep, een hoofdmaaltijd en een dessert voorzien. Met een gevarieerd menu proberen we rekening te houden met uw wensen.
De maaltijden worden klaar gemaakt via het koude-lijnprincipe. Dit wil zeggen dat het voedsel vers bereid wordt in de keuken, en na een snelle koeling wordt het afgedekt met folie. Hierdoor kunnen de maaltijden perfect bewaard worden in de koelkast zonder smaakverlies.

De verdeling van de maaltijden gebeurt door de chauffeurs van het OCMW. Ze worden koud geleverd. De maaltijden kunnen opgewarmd worden in de microgolfoven op het moment dat u uw maaltijd wenst te nuttigen. Dit vereist dat u een microgolfoven in huis heeft.

Verantwoordelijke:
Anita De Moor: maatschappelijk assistente
Tel: 02 686 05 65

terug naar bovenGEZINSZORG

Zo lang mogelijk in de thuisomgeving verzorgd worden, is de wens van velen. Om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen, kunt u bij ons terecht.

De verzorgende van het OCMW komt thuis helpen bij hygiënische verzorging en huishoudelijke taken, wanneer u dat om diverse redenen niet alleen meer aankunt. Zo helpen wij u uw zelfstandigheid langer te bewaren en uw verblijf thuis zo comfortabel en aangenaam mogelijk te maken.

Wat kunnen wij voor u doen?
1. de persoonsverzorging 2. de huishoudelijke hulpverlening De verzorgende is geen poetsvrouw. Het onderhoud van de woning mag niet als hoofdtaak beschouwd worden en gaat altijd gepaard met eerder gestelde opdrachten.

3. ondersteuning Het praktisch verloop van de dienst
Het OCMW biedt gezinszorg in functie van de noden die worden beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek. Tijdens het huisbezoek van de maatschappelijk assistente bepaalt zij het aantal uren gezinshulp per week.
De werkuren van de verzorgenden zijn van maandag tot vrijdag, afhankelijk van de vraag van de cliënt en de mogelijkheden van de dienst.

De bijdrage
Uw uurbijdrage wordt tijdens het huisbezoek vastgesteld volgens het ministerieel besluit van 5 mei 1999. Zij is afhankelijk van uw inkomen en uw gezinssituatie. Zware medische en farmaceutische kosten die op abnormale wijze het gezinsbudget belasten op het moment van de hulpverlening kunt u in mindering brengen. De meeste mutualiteiten betalen een forfaitair bedrag per uur terug na voorlegging van de factuur.

Verantwoordelijke
Marleen Vande Cauter
Maatschappelijk assistente en dienstverantwoordelijke
Tel. 02 686 06 85

terug naar boven


POETSDIENST

De poetsdienst verzorgt het wekelijks of tweewekelijks onderhoud van de bewoonde ruimtes van de woning van hulpbehoevenden die omwille van leeftijd (ouder dan 65 jaar), ziekte, fysieke of mentale beperking of sociale omstandigheden niet meer in staat zijn hun woning zelfstanding schoon te houden.

Als het werkrooster op het moment van de aanvraag volzet is, word je op de wachtlijst geplaatst. Het is dan ook belangrijk dat je de hulp aanvraagt op het moment dat je voelt dat het moeilijk begint te worden en dat je niet wacht tot je echt niets meer kan doen. Onmiddellijke hulp kunnen we niet garanderen.

De gebruiker betaalt tussen 5,50 en 15 euro per uur.

Verantwoordelijke:
Anita De Moor: maatschappelijk assistente
Tel: 02 686 05 65

terug naar boven


MANTELZORGPREMIE

Recent besliste de Raad van het OCMW van Overijse om een mantelzorgpremie in te voeren voor al wie zorgbehoevende personen in de thuisomgeving ondersteunt.
Een mantelzorger is iemand die een zorgbehoevende partner, kind of oudere op regelmatige basis hulp biedt en bepaalde zorgen verstrekt. Die persoon kan daarvoor een premie aanvragen: de mantelzorgpremie.
De premie bedraagt 50 euro per maand .
Aan volgende voorwaarden:
moet voldaan zijn
• Er wordt slechts een premie toegekend als de zorgbehoevende een score heeft van minstens 35 punten op de BEL-schaal of op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vanaf 12 punten.
• De mantelzorger moet minstens 25 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag. Voor de hulpbehoevende is geen leeftijdsgrens bepaald. Er is geen beperking in verwantschap t.a.v. de zorgbehoevende.
• Per zorgbehoevende wordt slechts 1 mantelzorgtoelage toegekend en uitgekeerd.
• De sociale dienst van het OCMW moet een gunstig advies geven. Mantelzorg is immers méér dan eens boodschappen doen. Het vraagt een serieuze inzet en tijdsinvestering!

Denkt u te voldoen aan bovenstaande voorwaarden en aanspraak te kunnen maken op de mantelzorgpremie? U kunt contact opnemen met de dienst thuiszorg van het OCMW, elke werkdag tussen 8.30 u. en 12.00 u. op telefoon: 02 686 06 85

terug naar boven


DIENSTENCHEQUES

Om zich beter te kunnen toeleggen op haar kerntaken, heeft het OCMW beslist haar poetsdienst via dienstencheques voortaan te reserveren voor haar doelgroep nl. de sociaal behoeftigen.

Wie kan er voortaan bij het OCMW terecht voor poetshulp via dienstencheques?
  1. personen vanaf 65 jaar
  2. personen die recht hebben zijn op een uitkering van de zorgverzekering
  3. personen met een score van minimum 12 punten op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  4. zwaar zieken mits medisch attest (dat attest moet om de 6 maanden hernieuwd worden)
  5. personen die zich ten gevolge van ziekte, een ongeval of een hospitalisatie in een dringende noodsituatie bevinden (die personen kunnen tijdelijk op het systeem van de dienstencheques beroep doen)
Hoe poetshulp via dienstencheques aanvragen?

Voor u dienstencheques kan aankopen, dient u zich eerst in te schrijven als gebruiker bij de firma Sodexo. Inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar op het OCMW of online op http://www.dienstencheques-rva.be of kunnen aangevraagd worden bij
Sodexo,
Cel Dienstencheques
Charles Lemairestraat 1
1160 Brussel
Tel: 02/547 55 11 - fax: 02/547 54 96
E-mail: dienstencheques.svc.be@sodexo.com

Eens u ingeschreven bent als gebruiker ontvangt u van Sodexo een inschrijvingsbevestiging met vermelding van uw gebruikersnummer en het bankrekeningnummer waarop u geld kan storten voor de aankoop van de dienstencheques (9 euro per cheque)

U doet de aanvraag voor poetshulp via het systeem van dienstencheques bij het OCMW via

Anita De Moor: maatschappelijk assistente
Tel: 02 686 05 65

Wat zijn de kosten?

Per gepresteerd uur hulpverlening overhandigt u één gedagtekende dienstencheque (9 euro) aan de poetsvrouw van het OCMW. Het gebruik van de dienstencheques is fiscaal aftrekbaar voor 30%, maar met een maximum van 1400 euro.

Let wel! De cheques worden per post opgestuurd binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

De dienstencheques worden verzonden naar het adres vermeld op de gebruikersinschrijving. Het is bijgevolg heel belangrijk om elke adreswijziging tijdig mee te delen.

terug naar boven