Privacyverklaring

Privacyverklaring OCMW Overijse / Woonzorgcentrum Mariëndal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bescherming van persoonsgegevens
2.
Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
7.
Wat zijn uw rechten?
 1. Recht op intrekken toestemming
 2. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8.
Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bescherming van persoonsgegevens

Ons OCMW hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die ons verstrekt worden met passende zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze cliënten / bewoners van het woonzorgcentrum omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht voorzien in de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

Het OCMW-bestuur Overijse, Dr. J. P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de algemeen directeur via het e-mailadres dieter.vanderhaeghe@overijse.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@ocmw.overijse.be.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Ons bestuur verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening / werking van het OCMW / het woonzorgcentrum te kunnen uitvoeren.
Het OCMW / woonzorgcentrum verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Evenmin gebruikt ons bestuur uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

Het is mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt via automatische besluitvorming. Dit gebeurt dan enkel in het kader van goedgekeurde wetgeving / gemeentelijke reglementen. Een voorbeeld hiervan is het toekennen van een sociale premie aan de hand van uw inkomen.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van ons bestuur hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen het bestuur heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van medewerkers van bijvoorbeeld de thuiszorgdiensten, de maatschappelijk werkers en het onthaal zijn verschillend.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn ICT-bedrijven waarmee het bestuur samenwerkt.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden.

In de voorbije jaren werden verscheidene machtigingen verkregen bij de Sectorale Comités van de Privacycommissie (nu de Gegevensbeschermingsautoriteit) door de POD Maatschappelijke Integratie, in naam van alle OCMW’s. Bijgevolg mag het OCMW verschillende gegevens opvragen bij andere overheden. In de praktijk worden deze gegevens aangeboden via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, waartoe het OCMW toegang heeft.

Wanneer wij aan andere overheden sociale gegevens van persoonlijke aard meedelen, verkrijgen wij in principe een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité, overeenkomstig artikel 15 van de wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, 15/01/1990.

In bepaalde situaties is het mogelijk dat wij jouw gegevens verwerken, die jij kennelijk zelf hebt openbaar gemaakt, bijvoorbeeld tijdens een openbare zitting van de gemeenteraad waarin jij het woord neemt en waarvan audio-opnames of audiovisuele opnames worden gemaakt en gepubliceerd.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de algemeen directeur dieter.vanderhaeghe@overijse.be of de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@ocmw.overijse.be) contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om:

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • uw gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van uw gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand, om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)
 1. Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven evenwel rechtmatig verwerkt.

 2. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld kan je je wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel 

contact@toezichtcommissie.be 
Link naar klachtenprocedure VTC 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact@apd-gba.be
Link naar klachtenprocedure GBA

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

De OCMW-doeleinden zijn voornamelijk bepaald door wetgeving. Bijvoorbeeld:

 • Het uitkeren van een leefloon
 • Het verlenen van hulp aan vreemdelingen. Het oprichten van lokale opvanginitiatieven
 • Het verlenen van hulp aan minderjarigen die aan het OCMW zijn toegewezen
 • Het verlenen van hulp aan daklozen

Indien het bestuur op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht.

Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het uitvoeren van een taak van algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.


Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren, zal de gegevensinzameling via formulieren gebeuren.

Dienstverlening van het OCMW die niet bepaald is door wetgeving, omvat bijvoorbeeld:

 • Eenmalige activiteiten georganiseerd het OCMW
 • Versturen van een elektronische nieuwsbrief
 • Opname in het woonzorgcentrum
 • Aanmelden voor thuiszorgdiensten
 • Vormingsactiviteiten

Deze processen verlopen altijd via formulieren die jij zelf invult. Door deze in te vullen geef je expliciete toestemming om je gegevens te verwerken voor de doeleinden vernoemd op de formulieren. We verwerken jouw gegevens die we via deze weg krijgen niet voor andere doeleinden. Indien we toch jouw gegevens voor nog andere doeleinden willen verwerken, zal dit expliciet gevraagd worden onderaan het formulier zodat je actief je toestemming kan geven voor verdere verwerkingen.

Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk het doel aangegeven waarvoor uw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.