Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De 12 leden van deze raad worden verkozen door de gemeenteraad en zetelen 6 jaar. De Raad kiest onder zijn leden een voorzitter. De burgemeester maakt van rechtswege deel uit van de Raad.

De Raad vergadert minstens éénmaal per maand. Meestal vinden deze vergaderingen plaats de 3e maandag van de maand.

De zittingen van de Raad zijn openbaar. Dit geldt wel enkel voor de punten die op de openbare zitting worden gebracht. Bepaalde zaken (vnl. zaken ivm personen) worden in gesloten zitting behandeld.
De agenda van de Raad wordt telkens op de website geplaatst.

De Raad richt in zijn midden een Vast Bureau en een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op.

Burgers kunnen klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen genomen beslissingen. Meer info hierover vind je hier

Samenstelling