Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

De Raad vergadert minstens éénmaal per maand.

De zittingen van de Raad zijn openbaar. Dit geldt wel enkel voor de punten die op de openbare zitting worden gebracht. Bepaalde zaken (vnl. zaken ivm personen) worden in gesloten zitting behandeld.
De agenda van de Raad wordt telkens op de website geplaatst.

De Raad richt in zijn midden een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op.

Inzage, uitleg of een afschrift van een beslissing van de gemeenteraad kan gevraagd worden via het formulier Inzagerecht bestuursdocumenten. Het verzoek zal behandeld worden rekening houdend met de bepalingen van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Burgers kunnen klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen genomen beslissingen. Meer info hierover vind je hier

Samenstelling