Verwarmingstoelagen

Als u tot een van de volgende categorieën behoort, heeft u recht op een toelage.

Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste.

Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Enkel personen die verwarmen met een van de volgende brandstoffen komen in aanmerking:
• Huisbrandolie.
• Verwarmingspetroleum.
• Bulkpropaangas.

Bovendien moet de brandstof geleverd worden tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017. Binnen de 60 dagen na levering moet u bij het OCMW de aanvraag indienen.

Indien deze voorwaarden voldaan zijn heeft u recht op een verwarmingstoelage.