Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laat wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

 
 
Voorwaarden
 
Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht hebt op deze voorschotten.